ครูธี ธีรพงษ์ พิศาภาค ครูสอนศิลปะเด็ก ร่วมให้ความรู้ศิลปะแก่น้องๆ ระดับประถมศึกษา 1-6
โรงเรียนวัดโคกหิรัญ อ.บางบาล จ.อยุธยา ในโครงการศิลปะเพื่อสังคม สำหรับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการช่วยเหลือให้เปล่าในด้านการเีรียนการสอน และอุปกรณ์ศิลปะแก่โรงเรียนเด็กยากจนที่ด้อยโอกาส
โดยโรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์ ได้ริเิริ่มส่งครูเข้าช่วยสอนศิลปะในทุกวันจันทร์ สัปดาห์ละ 1 วัน
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2550 จนถึงปัจจุบัน

ครูต้น ธนัท ฟักอ่อน ครูสอนวิชาวาดการ์ตูน ร่วมให้ความรู้เทคนิคการวาดการ์ตูนญี่ปุ่นพื้นฐาน สำหรับ่น้องๆ
อายุ 10-15 ปี จำนวน 34 คน ในโครงการค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 23-27 มีนาคม 2552
ครูดาว และครูธี ธีรพงษ์ พิศาภาค ร่วมให้ความรู้ "เทคนิคการเพ้นท์เสื้อด้วยสีอะคริลิก"
สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ มธ.ศูนย์รังสิต และวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ณ มธ.ท่าพระจันทร์
ครู-อาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์ ร่วมจิตอาสาเพื่อสังคม CSR
ร่วมใจกันช่วยทาสีและปรับปรุงห้อง OPD เด็ก ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2553
 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397       ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440            สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter
tonsilp@gmail.com