• ออกแบบผลิตภัณฑ์ [Product design]
  สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นจริง
  สอนการใช้ค่าน้ำหนักของสีการลงสีตัวผลิตภัณฑ์ การเขียนตัวอักษรเพื่อใช้
  ในการทำ Sketch Design สอนการทำ Sketch Design ในรูปแบบงาน
  ที่ใช้สอบ Entrance การจัดวางหน้ากระดาษ การลงสีตัวงาน
  สอนการเขียนแนวคิด (Concept) ฝึกทำข้อสอบตามแนวข้อสอบ Entrance

           เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได้

เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือนมี.ค. พ
..และ ต..
1 คอร์ส เรียน
10 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม  ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

 

 

 

     

 

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ช้น 3F โทร.0-2958-0397             ต้นศิลป์ art for ent.  ชั้น 3F ฟิวเจอร์ แคมปัส 2 โทร.0-2958-5393
สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 3 โทร. 0-2721-9440              สาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4 โทร. 0-2454-9776

Site Meter

tonsilp@gmail.com